slozka_normy.gif (3475 bytes)

Nejčastěji používané formáty pro selektivní volby

DTMF,CCIR,EEA,CTCSS,ZVEI,ZVEI(S),EIA

DTMF formát

   DTMF neboli tónová volba hojně vyžívaná v různých komunikačních odvětvích, zejména pak však v oblasti telekomunikací. Stala se standardem pro přenos informace za pomocí dvojice tónů. Použití dvou  tónů byl z důvodu minimalizace pravděpodobnosti nasimulování této dvojice tónů uměle např. rušením v přenosové cestě. Tím byl vyřešen problém, který u některých ostatních formátů nebyl ošetřen.DTMF   (Dual-tone Multi Frequency) je tón, který je složen, jak už bylo psáno ze dvou sinusových signálů o přesně dané frekvenci. Jednotlivé frekvence jsou voleny tak, aby nebylo příliš součástkově náročné vytvořit frekvenční filtry a zároveň, aby jejich šířka pásma byla v rozmezí 300-3400Hz, což je standard pro telefonní frekvenční přenos. Standard DTMF přenosu je 50ms trvání tónu a 50ms bez tónu (10tónů za 1s). Tuto rychlost můžeme i zvýšit, ale při kratších časech může dojít k chybnému vyhodnocení (záleží na době zavěšení na vstupní signál). Jeden tón se skládá ze dvou různých frekvencí, které jsou na sebe amplitudově vázány. Oba vstupní průběhy musí být sinusové a měly by mít stejnou amplitudu. Odchylky frekvencí by dle normy neměly být větší než typicky ± 0.7 a max. ± 1.5% od nominální hodnoty. Vyšší z obou frekvencí může mít větší amplitudu maximálně o 4 dB (twist +4dB).

Tabulka frekvencí

1 1209 Hz + 697 Hz
2 1336 Hz + 697 Hz
3 1477 Hz + 697 Hz
4 1209 Hz + 770 Hz
5 1336 Hz + 770 Hz
6 1477 Hz + 770 Hz
7 1209 Hz + 852 Hz
8 1336 Hz + 852 Hz
9 1477 Hz + 852 Hz
0 1336 Hz + 941 Hz
* 1209 Hz + 941 Hz
# 1477 Hz + 941 Hz
A 1633 Hz + 697 Hz
B 1633 Hz + 770 Hz
C 1633 Hz + 852 Hz
D 1633 Hz + 941 Hz

Integrované obvody podporující tento formát
RX=LC7305,MT 8870,UM92870C
TX=HT9200A,HT9200B,UM95089
RX/TX=MT8880

CCIR formát

    Vysílaný znak je tvořen jedním kmitočtem o přesně definované frekvenci.Odchylka od střední hodnoty kmitočtu by neměla přesáhnout 4Hz.Doporučená minimální délka trvání vysílání tónu je 100ms.

Tabulka frekvencí

1 1124 Hz
2 1197 Hz
3 1275 Hz
4 1358 Hz
5 1446 Hz
6 1540 Hz
7 1640 Hz
8 1747 Hz
9 1860 Hz
0 1981 Hz
A (GROUP) 2400 Hz
B 930 Hz
C 2247 Hz
D 991 Hz
E (REPEAT) 2110 Hz
F NO TONE

Integrované obvody podporující tento formát
TX=FX503C,CM 9450C
RX=FX003C,CM 940C

EEA formát

    Základní frekvence numerických čísel jsou shodné s "klasickým" formátem CCIR,odlišnost je pouze ve skupinovém znaku.Vysílaný znak je opět tvořen jedním kmitočtem o přesně definované frekvenci.Odchylka od střední hodnoty kmitočtu by neměla přesáhnout 0,3%.Doporučená minimální délka trvání vysílání tónu je 40ms.

Tabulka frekvencí

1 1124 Hz
2 1197 Hz
3 1275 Hz
4 1358 Hz
5 1446 Hz
6 1540 Hz
7 1640 Hz
8 1747 Hz
9 1860 Hz
0 1981 Hz
A (GROUP) 1055 Hz
B 930 Hz
C 2247 Hz
D 991 Hz
E (REPEAT) 2110 Hz
F NO TONE

Integrované obvody podporující tento formát
TX=FX503E
RX=FX003E

CTCSS formát

    Tento formát tónů CTCSS (Continuos Tone Code Squelch System) je od předcházejícího odlišný hlavně z důvodu, že spadá do oblasti "neslyšitelných" tónů. Lépe řečeno signál (subtón) je vysílán   pod hovorovým pásmem (300-3400Hz) a tudíž není na protější straně v hovorové cestě registrován. Pokud má protější zařízení zabudován dekodér tohoto signálu, tak ho vyhodnotí a dále zpracovává (nejčastěji bývá využit jako tónový squelch). Z důvodů většího počtu uživatelů sdílející stejnou komunikační cestu (stejný kanál,či kmitočet) je pro rozlišení k dispozici 50 různých subtónů. Vysílaný kmitočet musí mít.sinusový průběh a tolerance kmitočtu by neměla přesáhnout odchylky 0,5% z normálové hodnoty.

Tabulka frekvencí

1. 67,0Hz 11. 94,8Hz 21. 131,8Hz 31. 171,3Hz 41. 203,5Hz
2. 69,4Hz 12. 97,4Hz 22. 136,5Hz 32. 173,8Hz 42. 206,5Hz
3. 71,9Hz 13. 100,0Hz 23. 141,3Hz 33. 177,3Hz 43. 210,7Hz
4. 74,4Hz 14. 103,5Hz 24. 146,2Hz 34. 179,9Hz 44. 218,1Hz
5. 77,0Hz 15. 107,2Hz 25. 151,4Hz 35. 183,5Hz 45. 225,7Hz
6. 79,7Hz 16. 110,9Hz 26. 156,7Hz 36. 186,2Hz 46. 229,1Hz
7. 82,5Hz 17. 114,8Hz 27. 159,8Hz 37. 189,9Hz 47. 233,6Hz
8. 85,4Hz 18. 118,8Hz 28. 162,2Hz 38. 192,8Hz 48. 241,8Hz
9. 88,5Hz 19. 123,0Hz 29. 165,5Hz 39. 196,6Hz 49. 250,3Hz
10.91,5Hz 20. 127,3Hz 30. 167,9Hz 40. 199,5Hz 50. 254,1Hz

Kmitočty označené červeně jsou nestandardní tóny (38 tónů je standardních)

Integrované obvody podporující tento formát
TX=FX315A
RX/TX=FX 365C,FX465,MX375

ZVEI formát

    Vysílaný znak je opět tvořen jedním kmitočtem o přesně definované frekvenci.Odchylka od střední hodnoty kmitočtu by neměla přesáhnout 0,3%.Doporučená minimální délka trvání vysílání tónu je 70ms.

Tabulka frekvencí

1 1060 Hz
2 1160 Hz
3 1270 Hz
4 1400 Hz
5 1530 Hz
6 1670 Hz
7 1830 Hz
8 2000 Hz
9 2200 Hz
0 2400 Hz
A (GROUP) 2800 Hz
B 810 Hz
C 970 Hz
D 886 Hz
E (REPEAT) 2600 Hz
F NO TONE

Integrované obvody podporující tento formát
TX=FX503Z
RX=FX003Z

ZVEI(S) formát

    Základní frekvence numerických čísel jsou shodné s "klasickým" formátem ZVEI,odlišnost je pouze ve skupinovém a opakovacím znaku.Vysílaný znak je opět tvořen jedním kmitočtem o přesně definované frekvenci.Odchylka od střední hodnoty kmitočtu by neměla přesáhnout 0,3%.Doporučená minimální délka trvání vysílání tónu je 70ms.

Tabulka frekvencí

1 1060 Hz
2 1160 Hz
3 1270 Hz
4 1400 Hz
5 1530 Hz
6 1670 Hz
7 1830 Hz
8 2000 Hz
9 2200 Hz
0 2400 Hz
A (GROUP) 866 Hz
B 810 Hz
C 970 Hz
D 886 Hz
E (REPEAT) 970 Hz
F NO TONE

Integrované obvody podporující tento formát
TX=FX503ZS
RX=FX003ZS

EIA formát

    Méně používaný formát. Vysílaný znak je opět tvořen jedním kmitočtem o přesně definované frekvenci.

Tabulka frekvencí

1 741 Hz
2 882 Hz
3 1023 Hz
4 1164 Hz
5 1305 Hz
6 1446 Hz
7 1587 Hz
8 1728 Hz
9 1869 Hz
0 600 Hz
A (GROUP) 2151 Hz
B 2433 Hz
C 2010 Hz
D 2292 Hz
E (REPEAT) 459 Hz
F NO TONE

Integrované obvody podporující tento formát
RX=FX003QA